Hvem er Anna?

Hej og velkom­men til min side. Jeg hed­der Anna Anut­tara Pihlgren, og her vil jeg fortælle om mig og min bag­grund for at tilbyde yoga og mas­sage som ter­api og heal­ing.

Anna-Kali

 Jeg del­er de samme livsvilkår som alle andre men­nesker på denne plan­et og som ung faldt jeg tit ind i den men­neske­lige lidelse der gjorde mig ubal­anceret. Jeg blev util­freds med at være i så meget lidelse, og sjælden i glæde og bal­ance, dette drev mig til at inten­sivt søge, stud­ere og prak­tis­ere metoder der støt­ter men­nes­ket at opnå mere sand glæde og indre bal­ance. Da jeg regelmæs­sigt øvede metoderne kom jeg stille og roligt mere i kon­takt med mig selv, blev mere bal­anceret, har mine metoder at geno­prette min bal­ance ved behov og er generelt mere aut­en­tisk, glad, til­freds og har et bedre hel­bred. Der kom en dag år tilbage, hvor jeg havde stud­eret og prak­tis­eret så meget at jeg følte et kald at videre­give til mine med­men­nesker, jeg tog mange uddan­nelser og jeg beg­y­n­dte at under­vise.

Min erfar­ing, uddan­nelser og hvad jeg bruger disse til:
Som helt ung søgte jeg min indre bal­ance gen­nem ensomhed i naturen, senere fokuserede jeg på daglig kost, kost tilskud og udren­snings metoder og uddannede mig til sund­hedsve­jled­er da jeg var 20 år. Jeg kunne mærke at denne til­gang til opti­malt velvære, glæde, bal­ance og har­moni ikke var nok og beg­y­n­dte stud­ere metafysik, psykolo­gi, yoga, med­i­ta­tion og livsen­er­gi. Specielt gen­nem yoga og med­i­ta­tion fandt jeg vejen og red­sk­aber til mine mål med at finde og bevare indre bal­ance (homøostase) og være mere glad og til­freds. Ved siden af mine studi­er i yoga uddannede jeg mig til Syge­ple­jer­ske og har i mange år arbe­jdet med patien­ter med alvorlige infek­tion­er, mave-tarm syg­domme og patien­ter i genop­træn­ings for­løb. Forde­len med at være en ”yogi” der er ude og arbe­jde med meget syge patien­ter sam­men med hårdt arbe­jde i tværfaglige teams er at jeg kon­stant får omsat min yogiske viden med det liv vi lever lige nu, de udfor­dringer der er at være syg, at være patient, at være omsorgsar­be­jder og behan­dler i denne tid­salder med intens viden­sk­a­belig og tek­nol­o­gisk udvikling. Det at være men­neske og hvor­dan vi håndter­er de vilkår vi møder i dagligda­gen er noget jeg gen­nem min pro­fes­sionelle aktivitet støt­ter men­nesker i at håndtere.
I starten af 2000 –tal­let mødte jeg en spir­i­tu­al lær­er der hed­der ”Anne Grete Hav Her­mansen”, hen­des bud­skab er “accept og kærlighed” og hun tager ofte udgangspunkt i Carl Gus­tav Jungs skygge arbe­jde, og det at acceptere og elske os selv inde­hold­ende både lys og skygge er blevet en af mine grund­pillerne. Lær­dom­men af accept og kærlighed af det der her og nu og den intense prak­tis­er­ing af yoga og med­i­ta­tion drev mig til at tage min 500 timers tantrisk yoga og med­i­ta­tions lær­er uddan­nelse hos Swa­mi Vivekanan­da Saraswati ved Aga­ma Yoga 2008 og jeg beg­y­n­dte straks under­vise elever.
Min store inter­esse for behan­dling og ter­api gjorde at jeg opsøgte Mas­ter Man­tak Chia og har stud­eret taois­tisk heling og Mave-mas­sage ”Chi-Nei-Tsang”, dette for at forstå og behan­dle men­nes­kets ener­gisys­te­mer i forhold til omgivelserne, som også er en livlig inter­esse hos mig og jeg har en hel bog reol fuld af bøger i emnet.
2013 stud­erede 500 timer Ter­apeutisk-yoga lær­er uddan­nelse ved Aga­ma yoga, og senere Med­i­cin­sk yoga instruk­tør uddan­nelse ved MediYo­ga Dan­mark 2017.
I min jagt efter kund­skab har jeg delt­aget ved mange kurs­er som psykolo­gi, reli­gion og fysik ved Lunds Uni­ver­sitet, work­shops, retrætes og efterud­dan­nelser i bl.a. død­sprocessen, metafysik, psykolo­gi, tao, tantra, at udvikle det fem­i­nine, akro og part­ner yoga, asthanga og iyan­gar yoga, rei­ki heal­ing, rebirthing, EFT, gestalt ter­api, stress og mest­ing, mave dans, kærlighed, skyg­ger, astrolo­gi, at leve med kro­nisk syg­dom, lange retrætes som vipas­sana og vækkelse af det spir­ituelle selv.
Med denne bag­grund tager jeg pas­sioneret mine elever på deres udviklings rejse og griber rejsen an på en holis­tisk måde der omfat­ter men­nes­kets kon­tekst, omgivelser, fysiske krop, livsen­er­gi, tanker, følelser, over­be­vis­ninger, sjæl og ånd.
Jeg udvikler, design­er, afhold­er, afvikler og under­vis­er ter­apeutiske yoga for­løb i ”Hor­mon-Yoga”
”Yoga mod stress og udbrændthed”
”Yoga for et langt og sundt liv”
”Yoga for skul­der og nakke”
Jeg møder elever indi­vidu­elt der har behov for sit eget skræd­der­syede ter­apeutiske yoga pro­gram, og / eller for at mod­tage mave­mas­sage d.v.s. Chi-Nei-Tsang.
Løbende tilby­der jeg klas­sisk yoga og med­i­ta­tion. 
Jeg hold­er forskel­lige slags fore­drag i de rel­e­vante emn­er.

IMG_7864

Et natur sted der bety­der meget for mig er Bjäre halvøn i syd-Sverige.