Yoga

Yoga bety­der at “forene”

I yoga arbe­jder man med at forene og skabe har­moni mellem krop, sind og ånd.

Ha = Sol

Tha = Måne

Ha-Tha = Hatha yoga foren­er, bal­ancer­er og har­monis­er­er sol og måne.

Solen og månen kan ses som metafor­er for de masku­line og fem­i­nine kræfter i os, give og mod­tage eller plus og minus.

Når plus og minus er i per­fekt bal­ance opstår Anut­tara, det vil sige den højeste til­stand.

Jeg under­vis­er i Hatha Yoga, Aga­ma Yoga og Part­ner Yoga.

 

Yoga means to “unite”

In Yoga we work with rec­on­cile and cre­ate har­mo­ny between body, mind and spir­it.

Ha = Sun

Tha = Moon

Ha-Tha = Hatha Yoga unites, bal­ances and har­mo­nizes the sun and moon.

The sun and moon can be seen as metaphors for the mas­cu­line and fem­i­nine forces with­in us, giv­ing and receiv­ing, or plus and minus.

When plus and minus in per­fect bal­ance occurs Anut­tara, that is the high­est state.

I teach Hatha Yoga, Aga­ma Yoga and Part­ner Yoga.