Anna Pihlgren

Jeg hed­der Anna, og er opvok­set i Syd­vestre Sverige. Har boet, lev­et, arbe­jdet og under­vist yoga i Køben­havn i cir­ka 25 år.

Jeg har en grundlæggende over­be­vis­ning om at vi men­nesker har kraften til at træne vores hjern­er, nervesys­tem til at opnå et grundlæggende selvværd, stressre­duk­tion og til at reg­ulere og heale sit nervesys­tem, for at opnå øget ro i sin­det, glæde i hjertet, ”accept af det der er” og en gener­el øget sund­hed. Vi kan gen­lære og træne os i oplevelsen af at livet er smukt og et vidun­derligt vidunder.

Hvor­for jeg tror dette, er for­di jeg trænet og healet mig selv. Gen­nem yoga og med­i­ta­tion har jeg skiftet fokus fra over­levelses ‑til­standen, til at oftest opleve at livet et vidun­derligt, vidun­der fyldt af magi. 

Da livet byder os mange udfor­dringer er det en pro­ces og jeg ønsker at dele med mig af mine bed­ste værk­tøj til selv heal­ing, reg­u­ler­ing og at åbne øjne for det smukke, magiske vidun­der er udspiller sig.

Jeg arbe­jder deltid som yogalær­er ved. AOF i Hvi­dovre og deltid som Syge­ple­jer­ske på Rigshospitalet.

Asset-11Flower4-1

Anna’s uddannelser:

 

Mine lange uddan­nelser er:

 • 500 timer ”HATHA yoga og medi­a­tons lær­er” (RYS)
 • Diplom 900 timer, yoga filosofi og prak­tisk yoga.
 • 500 timer ”Ter­apeutisk yogalær­er” (IAYT).
 • MediYo­ga instruktør.
 • Taois­tisk mave massør (Chi Nei Tsang).
 • Helsekost vejled­er.
 • Autoris­eret Sygeplejerske.

 

Kor­tere uddan­nelser og kurs­er i:

 • Taois­tisk YIN YOGA og Chi Qong med Man­tak Chia.
 • ” Female Heal­ing” ‑UHT
 • ” Com­plete Fem­i­nin­i­ty” Tantra
 • Prin­ci­ple-Based-Part­ner-Yoga.
 • Restora­tive Yoga.
 • TFT og EFT ‑ved Lars Mygind.
 • Tibetan­sk Yoga.
 • ”The art of dying” med Swani Vivekananda.
 • Bud­dhis­tisk Ther­ava­da meditation.
 • Indre stil­hed med­i­ta­tion ‑Skan­di­navisk Yoga.
 • Hri­daya med­i­ta­tion med Sahajanda.
 • Jun­gian­sk psykolo­gi om ”Ani­ma og Animus”.
 • Selvværds kur­sus, med Anne Grete Hav Hermansen.
 • Poly Vagal teorin.
 • Stress og mestering.
 • Inquiry” Byron Katie for­løb med Psykolog; Iben Laris­sa Jørgensen
 • Reli­gion og naturv­i­den­skab, Lunds Universitet
 • Socialp­sykolo­gi, Lunds Universitet.
 • Psykolo­gi, Lunds Universitet.
 • Ernærings­fy­s­i­olo­gi, Lunds Universitet.
 • Ide­his­to­rie, Lunds Universitet.
 • Med mere…

Anuttara Yoga og Healing

Yoga til alle alder­s­grup­per og sygdomshistorik. 

Følg mig på Social Medier — Gode Tilbud