Medicinsk Yoga

mediyoga-som-medicin

Med­i­cin­sk Yoga også kaldt “MediYo­ga” er viden­sk­a­beligt bevist lin­drede eller helende effekt ved en række til­stande som:

Genop­træn­ing og reha­bili­ter­ing efter eks. blod­prop, ulykke og end­da alvorlig stress som udbrændthed og PTSD. MediYo­ga giv­er dyb afspænd­ing og lin­dr­er eller hel­er ryg­prob­le­mer, søvn­prob­le­mer, stress relaterede syn­dromer, hor­monelle ubal­ancer, prob­le­mer med fordø­jelsen eks. IBS, oppusteth­ed,  forstop­pelse, stress mave,  hov­ed­pine, migræne, hjerte —  kar syge­domme inkl. højt blodtryk, lun­gelidelser som KOL og ast­ma, angst, inflam­ma­tion­er, depres­sion, spise­forstyrrelser, ADHD, prob­le­mer med at huske og fokusere sin opmærk­somhed og andre psykiske ubal­ancer. Desu­den for­byg­ger MediYo­ga mange syge­domme og der er studi­er der vis­er at MediYo­ga kan fore­bygge Alzheimers.

Yogaen er blid og blød uden krav på præs­ta­tion og dybe bev­id­ste yogiske vejr trækninger går som en rødtråd gen­nem hele yoga pro­gram­met.

Jeg mod­tager elever i en til­stand af accept og kærlighed hvor du er lige nu.

Man kan lave MediYo­ga sid­dende på gul­vet, på stol eller kørestol.

yoga.weelchair

Jeg har været yogalær­er i 10 år og Syge­ple­jer­ske i 20 år, og jeg har både ter­apeutisk og Med­i­cin­sk Yoga uddan­nelse, for mig er vejen frem at hjælpe men­nesker til øget indre bal­ance, har­moni og sund­hed gen­nem yoga, afspænd­ing og medi­a­tion.

Mediyoga-logo

NYT HOLD MediYo­ga starter ved AOF i Hvi­dovre kl. 15.00 den tirs­da­gen den 4. Sep­tem­ber. Vi ses en og en halv time ad gan­gen, og vi mødes i et for­løb på 20 gange.

Prisen er kraftigt reduc­eret (ca 3 gange bil­ligere end hvis det var pri­vat regi) da kurset kør­er i aften­skole regi, og er omfat­tet folkeo­plysnings loven, og får tilskud fra stat og kom­mun.

Pris, adresse, dato­er, og lin­ket til tilmeld­ing og øvrige infor­ma­tion­er find­es i dette link:

https://aftenskole.aof.dk/kurser/Motion+og+bevaegelse/Yoga+og+meditation/4385583/

Ved spørgsmål skriv til mig eller ring: 91818136

Der forskes i yoga i hele ver­den. De sid­ste 30 år er der offentlig­gjort mange tusinde viden­sk­a­belige under­søgelser vedrørende yoga, med­i­ta­tion og de mål­bare virkninger på krop og sjæl.

”Forskeren Bo von Scheele har i knap 15 år fors­ket i forbindelsen mellem ånd­e­dræt og stress. Hans ambi­tion er at forene den ori­en­talske og vestlige tænkemåde. Mærke­ligt nok (… eller måske er det ikke så mærke­ligt…) er han én af de forholdsvis få, der inter­esser­er sig for at forske i dette område. Til trods for lang tids forskn­ing og enty­di­ge resul­tater, der doku­menter­er, at ånd­e­dræt­tets betyd­ning er vigtig og alsidig, så arbe­jder ånd­e­dræts­forskerne i mod­vind. Den far­makol­o­giske tænkemåde har meget længe fastlåst den vestlige ver­dens læger og forskere. 

Det har bl.a. vist sig, at de fleste hjertepa­tien­ter befind­er sig i en kro­nisk til­stand af let hyper­ven­ti­la­tion, hvilket bevirk­er, at de får for lidt kul­diox­id ud i blodet. Forskerne ved i dag, at denne fak­tor bidrager til hjerte-kar-prob­le­mer. Det samme ånd­e­drætsmøn­ster ses også hos per­son­er med højt blodtryk. 

I Hol­land sam­men­lignede man i et studie to grup­per hjertepa­tien­ter. Den ene gruppe fik lært at trække vejret via maven/mellemgulvet. Den anden gruppe fik slet ingen ånd­e­dræt­stræn­ing. I mave­g­rup­pen forekom der ikke flere hjerte­in­fark­ter, hvo­rimod 7 af 12 per­son­er i den anden gruppe fik en ny infarkt inden for 2 år. 

Bo von Scheele har ved hjælp af mod­erne vestlig forskn­ing testet mange af de gam­le ori­en­talske ånd­e­dræt­søvelser og ind­set, hvor­dan de bl.a. kan hjælpe til at nor­malis­ere ind­hold­et af kul­diox­id i blodet – det er noget, som ofte er i ubal­ance hos stressede per­son­er. 

Det, at ånde ind og dernæst lade vibra­tionerne fra et mantra fylde krop­pens gen­lyd­srum via udåndin­gen, har vist sig at have samme karudv­i­dende virkn­ing som mod­erne lægemi­dler til samme for­mål. 

Det, som Bo von Scheele (billedet) bl.a. har fast­slået i sin forskn­ing, er at det, der sker, når vi ånder på den mere over­fladiske måde øverst oppe i brys­tkassen, uden at gøre brug af diafrag­ma, er føl­gende: 

  • Når vi trækker vejret fork­ert, påvirk­er vi hele det kemiske sys­tem i krop­pen, først og fremmest pH-vær­di­en. 
  • Nyr­erne tvinges til at arbe­jde hårdere og bliv­er over­anstrengte
  • Fork­ert vejrtrækn­ing før­er desu­den til dårlig blodtil­strømn­ing til hjer­nen, hvilket med­før­er migræne, angst, glem­somhed og træthed. 

Vi bliv­er mere stressede, og det er i dag ét af de hel­breds- og arbe­jdsmiljøprob­le­mer, der vokser hur­tigst. Ånd­e­dræt­tet forsømmes tilsvarende. I nuti­dens danske sam­fund – og hele den indus­tri­alis­erede ver­den har det på nogen­lunde samme måde – er der alt for mange men­nesker, der ånder helt fork­ert. Ast­ma og KOL (kro­nisk lun­geob­struk­tion) er eksem­pler på prob­le­mer i ånd­e­dræts­mask­iner­i­et, der får lavi­nen til at rulle. 

Den yogiske ånd­e­dræt­stræn­ing er særde­les effek­tiv, når det drejer sig om diverse prob­le­mer i vores luftrør og bronki­er. Inter­na­tion­alt har man fors­ket i yoga mod ast­ma og KOL i mange forskel­lige sam­men­hænge siden sidst i 1960’erne. I MEDLINE er der mange forskn­ingsrap­porter, der beskriv­er, hvor­dan yoga og med­i­ta­tion­stræn­ing tydeligt og mål­bart forbedr­er sit­u­a­tio­nen for ast­matikere 

på mange forskel­lige måder. Her føl­ger en kort beskriv­else af nogle af disse studi­er. Kopi­er af rap­porterne kan hentes via www.mediyoga.se .” 

 

Og yderligere for dig der vil fordybe dig mere, så er lin­ket til ”MEDLINE”, hvor med­i­cinske viden­sk­a­belige pub­lika­tion­er bliv­er lagt ud, søg på ”MediYo­ga”, eller yoga og den syg­dom eller syn­drom du vil læs­er mere om:

https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html

genoptræning.yoga