Medi-Yoga

Medi-Yoga Betyder Medicinsk Yoga. Formålet med denne yoga er at generere dine selv heldbrede evner, uden krav på præstation, stille og roligt kan alle være med. Største fokus er vejrtrækningen. Du kan bruge Medi-Yoga til genoptræning, blodpropper, hjerteproblemer, ulykker, stress, skader, PTSD, ADHD og andre relaterede lidelser. Jeg har mange års erfaring med MediYoga. her bruger jeg min mangeårige erfaring som sygeplejerske og Yogalærer. Jeg har praktiseret og studeret yoga i mere end 20 år, og den erfaring deler jeg ud af på mine yogeforløb.

Medicinsk Yoga også kaldt “MediYoga” er videnskabeligt bevist lindrede og har helende effekt ved en række tilstande som: 

  • Genop­træn­ing og rehabilitering
  • Blod­prop­per og hjerteprob­le­mer mm.
  • Ulykker og skader
  • Alvorlig stress og udbrændthed
  • PTSD
  • ADHD og andre relaterede lidelser

MediYoga til dyb afspænding og lindring af skader

MediYo­ga giv­er dyb afspænd­ing og lin­dr­er eller hel­er ryg­prob­le­mer, søvn­prob­le­mer, stress relaterede syn­dromer, hor­monelle ubal­ancer, prob­le­mer med fordø­jelsen eks. IBS, oppusteth­ed,  forstop­pelse, stress mave,  hov­ed­pine, migræne, hjerte —  kar syg­domme inkl. højt blodtryk, lun­gelidelser som KOL og ast­ma, angst, inflam­ma­tion­er, depres­sion, spise­forstyrrelser, ADHD, prob­le­mer med at huske og fokusere sin opmærk­somhed og andre psykiske ubal­ancer. Desu­den fore­byg­ger MediYo­ga mange syg­domme og der er studi­er der vis­er at MediYo­ga kan fore­bygge Alzheimers.

MediYoga til dyb afspænding og lindring af skader

MediYo­ga giv­er dyb afspænd­ing og lin­dr­er eller hel­er ryg­prob­le­mer, søvn­prob­le­mer, stress relaterede syn­dromer, hor­monelle ubal­ancer, prob­le­mer med fordø­jelsen eks. IBS, oppusteth­ed,  forstop­pelse, stress mave,  hov­ed­pine, migræne, hjerte —  kar syg­domme inkl. højt blodtryk, lun­gelidelser som KOL og ast­ma, angst, inflam­ma­tion­er, depres­sion, spise­forstyrrelser, ADHD, prob­le­mer med at huske og fokusere sin opmærk­somhed og andre psykiske ubal­ancer. Desu­den fore­byg­ger MediYo­ga mange syg­domme og der er studi­er der vis­er at MediYo­ga kan fore­bygge Alzheimers. 

Yogaen er blid og blød uden krav på præs­ta­tion og dybe bev­id­ste yogiske vejrtrækninger går som en rød tråd gen­nem hele yoga programmet.

Har du brug for per­son­lig vejled­ning og mere infor­ma­tion om MediYo­ga, kan du komme i kon­takt med mig, ved at udfylde kon­tak­t­for­men, klik på knap­pen, eller ringe til mig: +45 91818136.

Susannne
Susannne
Val­by
Read More
”Jeg lær­er så meget om mig selv, når jeg går til yoga med Anna” 
Lene
Lene
Fred­eriks­berg
Read More
”Det er så inspir­erende at komme til yoga på Anna’s Yoga-hold” 
Rene Nielsen
Rene NielsenVal­by
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­p­er mat­tis, pul­v­inar dapibus leo. 
Pre­vi­ous
Next

Man kan lave MediYoga siddende på gulvet, eller fx på en kørestol

Jeg har været yogalær­er i 15  år og Syge­ple­jer­ske i 25 år, og jeg har både en ter­apeutisk og Med­i­cin­sk Yoga uddan­nelse, for mig er vejen frem at hjælpe men­nesker til øget indre bal­ance, har­moni og sund­hed gen­nem yoga, afspænd­ing og med­i­ta­tion. Der­for er jeg sikker på at sam­men kan styrke din genop­træn­ing eller reha­bili­ter­ing. Det kan du gøre fra en kørestol, på gul­vet eller fra en stol. 

Der forskes i yogateknikker og dens virkning verden over

De sid­ste 30 år er der offentlig­gjort mange tusinde viden­sk­a­belige under­søgelser vedrørende yoga, med­i­ta­tion og de mål­bare virkninger på krop og sjæl.. 

”Forskeren Bo von Scheele har i knap 15 år fors­ket i forbindelsen mellem ånd­e­dræt og stress. Hans ambi­tion er at forene den ori­en­talske og vestlige tænkemåde. Mærke­ligt nok (… eller måske er det ikke så mærke­ligt…) er han én af de forholdsvis få, der inter­esser­er sig for at forske i dette område. Til trods for lang tids forskn­ing og enty­di­ge resul­tater, der doku­menter­er, at ånd­e­dræt­tets betyd­ning er vigtig og alsidig, så arbe­jder ånd­e­dræts forskerne i mod­vind. Den far­makol­o­giske tænkemåde har meget længe fastlåst den vestlige ver­dens læger og forskere. 

Det har bl.a. vist sig, at de fleste hjertepa­tien­ter befind­er sig i en kro­nisk til­stand af let hyper­ven­ti­la­tion, hvilket bevirk­er, at de får for lidt kul­diox­id ud i blodet. Forskerne ved i dag, at denne fak­tor bidrager til hjerte-kar-prob­le­mer. Det samme ånd­e­drætsmøn­ster ses også hos per­son­er med højt blodtryk. 

Hollandsk yogastudie viste en betydelig effekt i rehabiliteringsperioden

I Hol­land sam­men­lignede man i et studie to grup­per hjertepa­tien­ter. Den ene gruppe fik lært at trække vejret via maven/mellemgulvet. Den anden gruppe fik slet ingen ånd­e­dræt­stræn­ing. I mave grup­pen forekom der ikke flere hjerte­in­fark­ter, hvo­rimod 7 af 12 per­son­er i den anden gruppe fik en ny infarkt inden for 2 år. 

Bo von Scheele har ved hjælp af mod­erne vestlig forskn­ing testet mange af de gam­le ori­en­talske ånd­e­dræt­søvelser og ind­set, hvor­dan de bl.a. kan hjælpe til at nor­malis­ere ind­hold­et af kul­diox­id i blodet – det er noget, som ofte er i ubal­ance hos stressede personer. 

Det, at ånde ind og dernæst lade vibra­tionerne fra et mantra fylde krop­pens gen­lyd rum via udåndin­gen, har vist sig at have samme karudv­i­dende virkn­ing som mod­erne lægemi­dler til samme formål. 

Det, som Bo von Scheele bl.a. har fast­slået i sin forskn­ing, er at det, der sker, når vi ånder på den mere over­fladiske måde øverst oppe i brys­tkassen, uden at gøre brug af diafrag­ma, er følgende: 

Hollandsk yogastudie viste en betydelig effekt i rehabiliteringsperioden

Når vi trækker vejret fork­ert, påvirk­er vi hele det kemiske sys­tem i krop­pen, først og fremmest pH-vær­di­en. Nyr­erne tvinges til at arbe­jde hårdere og bliv­er overanstrengte. 

Fork­ert vejrtrækn­ing før­er desu­den til dårlig blodtil­strømn­ing til hjer­nen, hvilket med­før­er migræne, angst, glem­somhed og træthed. 

Vi bliv­er mere stressede, og det er i dag ét af de hel­breds- og arbe­jdsmiljøprob­le­mer, der vokser hur­tigst. Ånd­e­dræt­tet forsømmes tilsvarende. I nuti­dens danske sam­fund – og hele den indus­tri­alis­erede ver­den har det på nogen­lunde samme måde – er der alt for mange men­nesker, der ånder helt fork­ert. Ast­ma og KOL (kro­nisk lunge obstruk­tion) er eksem­pler på prob­le­mer i ånd­e­dræts mask­iner­i­et, der får lavi­nen til at rulle. 

Den yogiske ånd­e­dræt­stræn­ing er særde­les effek­tiv, når det drejer sig om diverse prob­le­mer i vores luftrør og bronki­er. Inter­na­tion­alt har man fors­ket i yoga mod ast­ma og KOL i mange forskel­lige sam­men­hænge siden sidst i 1960’erne. I MEDLINE er der mange forskn­ingsrap­porter, der beskriv­er, hvor­dan yoga og med­i­ta­tions træn­ing tydeligt og mål­bart forbedr­er sit­u­a­tio­nen for astmatikere 

på mange forskel­lige måder. Her føl­ger en kort beskriv­else af nogle af disse studi­er. Kopi­er af rap­porterne kan hentes via www.mediyoga.se.  

 Og yderligere for dig der vil fordybe dig mere, så er lin­ket til ”Medine”, hvor med­i­cinske viden­sk­a­belige pub­lika­tion­er bliv­er lagt ud, søg på ”MediYo­ga”, eller yoga og den syg­dom eller syn­drom du vil læs­er mere om: 

SUND VINTER, forvandle stress til vitalitet.

For­van­dle stress til vital­itet med ter­a­putisk yoga og TAO. VAND SÆSONEN = VINTER: VAND, NYRER, BINYRER, URINBLÆRE, SEXUELLE ORGANER, PSOAS MUSKLER: Om vin­teren inviteres vi til dvale, for at inter­nalis­ere, for

Læs Mere

Yoga Luksus SPA Retreat i Torekov

Tre døgns YOGA retreat. 

26. til 29. juni 2023 

Skræd­der­syet til indre ro, heal­ing fra stress, bedre søvn, fordø­jelse, øget tilst­ede­værelse her og nu, mærke dig selv og sundt socialt engagement. 

Vi

Læs Mere

Nyhedsmail September

Nyheds­brev om retreat på Toreskov

Jeg håber, at du nyder og sug­er det sid­ste ud af som­meren. Vi har så meget brug for solens stråler. 

Dette nyheds­brev vil omhan­dle efterårets kurs­er

Læs Mere

Mave Massage = CHI-NEI-TSANG

Mas­sage der er fokuseret omkring mavere­gio­nen. Urgam­le teknikker fra TAO, hvor man for­løs­er spændinger i og omkring organ­erne i maven d.v.s fordø­jelse organ­erne tyk­tarm, tyn­d­tarm, mavesækken, bugspytkirtlen, lever og

Læs Mere

Medi-Yoga

Medi-Yoga Bety­der Med­i­cin­sk Yoga.
For­målet med denne yoga er at generere dine selv held­brede evn­er, uden krav på præs­ta­tion, stille og roligt kan alle være med. Største fokus er vejrtræknin­gen. Du kan

Læs Mere

Skriv til mig

Vil du gerne nå dit fulde potentiale, have et liv uden stress, et sundt parforhold med mere lykke og masser af nærvær. Skriv til mig her,  og husk at fortælle mig om du vil ringes op eller modtage en e-mail.  Jeg glæder mig til at høre fra dig.