Categories
Cosmic Healing

SUND VINTER, forvandle stress til vitalitet.

For­van­dle stress til vital­itet med ter­a­putisk yoga og TAO.

VAND SÆSONEN = VINTER: VAND, NYRER, BINYRER, URINBLÆRE, SEXUELLE ORGANER, PSOAS MUSKLER:

Om vin­teren inviteres vi til dvale, for at inter­nalis­ere, for at vende tilbage til sig selv.

Vand er fem­i­nin energi.

Det er direk­te for­bun­det med nyr­er, blære og køn­sor­gan­er. Fys­i­ol­o­gisk fil­tr­erer og reg­ulerer nyr­erne kropsvæsker. Med binyr­erne (over nyr­erne) er de som krop­pens motor. De gener­erer energien og sub­stansen i alle vores vitale funktioner.

Ener­gisk lagr­er de reserverne af vores primære energi­er, dem der lig­ger til grund for fer­til­itet, fød­sel og kreativ sek­suel ener­gi. Psykol­o­gisk bær­er de min­derne om det ube­v­id­ste og fam­i­lie linjer.

Følelserne for­bun­det med vores nyr­er er dybe følelser som frygt, alarm, angst, æng­s­telse, traumer, men også dyder som den stille styrke af ro, ven­lighed, blid­hed, mild­hed, årvå­gen­hed, opvak­thed også væske, der giv­er os lethed og tilpas­ning­sevne. Nyr­erne sender os tilbage til bøl­gernes blød­hed og kraft. Denne bland­ing af ro og kraft giv­er moti­va­tion til at overvin­de vanskeligheder.

Hvis vores nyr­er er svage, kan vi miste fod­fæste og blive demo­tiveret hur­tigt. Vi stress­er, vi stivn­er, vi tørk­er. Fra et fysisk syn­spunkt svækkes sub­stansen, vitale funk­tion­er, vi bliv­er udbrændte.

Hvis vores nyr­er er i bal­ance og fly­dende, giv­er vi slip og nyder livet.

HVORDAN BALANCERER MAN SINE NYRER?

Prak­tis­ere ”NYRE ØVELSEN med nyre­ly­den” i videoen ”Nyreøvelsen”. Kom til det grundlæggende, dyrk mild­hed i dit liv, pri­or­iter­er søvn­timer før mid­nat, undgå dis­trak­tion, over­ak­tivitet og stress. Dyrke blide øvelser såsom yoga, afspænd­ing, med­i­ta­tion, at gå, slappe af og hvile. Spis og drik varmt, undgå stim­ulerende midler (kaffe, alko­hol, sukker), der over­be­laster nyr­erne.  Mediter, øv dig i cen­trering for at sam­le din ener­gi (ideelt går vi i dvale og opbe­var­er vores energi­er om vinteren). ·

At hele dine nyr­er, trække vejret og smile til dine nyr­er med “Chooooo”-lyden (øvelsen præsen­teres i den første video, klik på denne tekst og øve med i videoen længt ned. 

De fem ele­menter, der stud­eres i taois­tisk filosofi, er kon­stante inter­ak­tion­er med hinan­den. Jo dybere ener­gi nyr­erne er fyldt med, jo mere vil de nære og støtte træ ele­mentet der inklud­er­er lev­eren…, og indled­er foråret. 

INTRODUKTION TIL er også tilgæn­gelig her: ØVELSEN

ØVE MED HER; Nyreøvelsen:

Categories
afspadsere Alkemy antistress Cosmic Healing Essay writing ferie Fordøjelse IBS irritated bowel syndrome Iskias Mave mavesmerter Medi yoga Medi yoga medrianer muskelspændinger Psoas smerter stress håndtering sublimere sundhed sygemeldt TRAUMA TILPASSET YOGA Uncategorized wellness Yoga yogaferie

Yoga Luksus SPA Retreat i Torekov

Yogisk Luksus SPA Retreat i Torekov.
26. til 29. juni 2023

Tema: Vagusnerven og selvværd

Vi tager dig med på en ufor­glem­melig, selv­trans­formerende retræte i de smukkeste omgivelser!

To daglige yogaprogrammer.

Val­gfrit pro­gram: Solnedgangs med­i­ta­tion og gående med­i­ta­tion i ”Sydlige Bjäre kys­tens natur­reser­vat” til en sø med åkander.

Ophold på Torekov Hotel, Morgenmadsbuffet, Frukost, Tre retters aftenmenu og Luksus SPA indgår.

I luk­sus SPA området find­er du forskel­lige slags saunaer, swim­ming­pool og ekso­tiske jacuzzibad mm. Og fri adgang under hele ophold­et.  Dvs. at mor­gen­mad, frukost — og aftens­mad + ophold er inklud­eret i prisen. 

Bookin­gen Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431–558212

Mail: [email protected]

Her kan du se billed­er fra Torekov Hotel,  restau­rant, værelser og SPA-område. 

Yoga for øget balance & selvværd

Velkom­men med på denne restituerende, selv­forkælende Yoga Retreat, i Syd Vest Sverige, smukke omgivelser, mid­som­mer sol, havet og natur.

Yogapro­gram­merne inde­hold­er speci­fikke yogateknikker der aktiver­er og tone Vagus­ner­ven. Når vi ton­er Vagus akti­vere vi den del af det autonome nervesys­tem der står for: Hvile, hel­brede, reparere, fordø­je, indre ro, bal­ance, sund søvn, sunde rela­tion­er, følelsen af velvære m.m.

Teknikkerne består af: Vejrtrækn­ingsøvelser, Yogastill­inger, Yogaøvelser, Øjenøvelser, Afspændinger og nemme Meditationer.

Vi vil også arbe­jde med over­be­vis­nin­gen at du er ”værdi­fuld” og ”tilstrække­lig”. Når du ved, at du er tilstrække­lig, vil alle omkring dig vide, at du også er tilstrække­lig. Dit liv vil være så anderledes og så meget bedre, når du kan give gen­lyd af din tilstrække­lighed, vil det pos­i­tivt påvirke din livskvalitet, kar­riere, dine rela­tion­er og dine niveauer af lykke.

Alle er velkomne, gam­le som unge, beg­y­n­der, øvet, smidi­ge eller ikke smidi­ge. Alle vil blive mødt hvor de er .

 

Bookin­gen Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431-558212

Mail: [email protected]

Du kan også læse mere på Torekov SPA Hotels hjemme­side og finde link til book­ing­fore­spørgsel der: 

Skynd dig at tilmelde dig, da de Yogafor­løb vi tilby­der, 
oftest bliv­er fyldt helt op!”

Program for Yoga-Retreat

Vi tjekker ind på Hotel Torekov, mandag 26. juni kl. 15.00. 

Vi ses i Yogasalen og vi har et informationsmøde.

De vil være yoga pro­gram om aften og vi ses også til 3‑retters aftenmenu.

Tirs­dag 27. juni og ons­dag 28. juni:

Mor­gen meditation.

Mor­gen­mads­buf­fet.

Yogapro­gram.

Frukost.

Fritid hvor du eks. kan besøge SPA.

Aftens­mad 3‑retters veg­e­tar menu.

Aften Yogapro­gram.

Tors­dag 29. juni:

Mor­gen meditation.

Mor­gen­mads­buf­fet.

Tjekke ud kl. 11.00

Farvel cer­e­moni og delerunde.

(Ind­hold­et er fast­lagt, men vi tager for­be­hold for ændringer i tidskemaet.)

Eksem­pel på basis øvelse, Tone Vagus

Skynd dig at tilmelde dig, da de Yogafor­løb vi tilby­der, 
oftest bliv­er fyldt helt op!”

Pris og Tilmelding:

Vær opmærk­som på at under­vis­nin­gen er på dan­sk.
Tre døgns YOGAPAKKE, inkluderer;

Yoga med vejrtrækn­ingsøvelser, afspænd­ing og meditationer.

Mor­gen­mads­buf­fet. Frukost. Veg­e­tarisk 3‑retters menu til aftensmad.

Fri adgang til luk­suøst SPA der byder på flere forskel­lige slags saunaer, swim­ming­pool og ekso­tisk jacuzzibad mm. 3 over­nat­ninger på Torekov Hotel.

Invester­ing i dig selv/pris:

Del dobbeltværelse med yoga ven fra hold­et: 3 næt­ter; pris ca. 5200,- Danske Kro­ner. (betal­ing er i svenske kro­ner 7887,- Svenske kroner)

Enkelt værelse koster 400 Svenske kro­ner mere per nat. (til svar­er cir­ka 260 danske kro­ner per nat).

Du tilmelder dig via bookin­gen på Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431-558212

Mail:  [email protected]

Du kan også læse mere på Torekov SPA Hotels hjemme­side og finde link til book­ing­fore­spørgsel der: 

samar­be­jde med Torekov Hotel, foregår tilmeld­ing og betal­ing på deres hjemmeside. 

Spørgsmål til book­ing, rettes til Torekov Hotel & SPA:

Bookin­gen Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431–558212

Mail: [email protected]

Spørgsmål til yogaun­dervis­ning, rettes til under­vis­eren, Anna:

Tlf. 0045–91818136
Mail: [email protected]

Jeg hedder Anna ”Anuttara” Pihlgren og jeg din er underviser

Jeg er opvok­set på Bjäre­havlvøen i Sverige. Har boet, lev­et, arbe­jdet og under­vist yoga i Køben­havn i cir­ka 25 år. Jeg har en grundlæggende over­be­vis­ning om at vi men­nesker har kraften til at træne vores hjern­er, nervesys­tem til at opnå et grundlæggende selvværd, og til at reg­ulere og heale sit nervesys­tem, for at opnå øget ro i sin­det, glæde i hjertet, ”accept af det der er” og en gener­el øget sund­hed. Hvor­for jeg tror dette, er for­di jeg trænet og healet mig selv. Da livet byder os mange udfor­dringer er det en pro­ces og jeg ønsker at dele med mig af mine bed­ste værk­tøj til selv heal­ing og reg­u­ler­ing. Jeg er opvok­set på Bjäre og færdes i Torekov med omegn hele mit liv. I 16 år har jeg under­vist yoga og drømmn om at udbyde en retræte på naturskønne Bjäre-halvøen, tæt ved hav og solnedgange er nu ved at udfolde sig. 

Billede fra Bjäre / Torekov

Min uddannelsesmæssige baggrund

Min uddannelse og baggrund

 • 500 timer ”HATHA yoga og medi­a­tons lær­er (RYS)
 • Diplom 900 timer, yoga filosofi og prak­tisk yoga.
 • 500 timer ”Ter­apeutisk yogalær­er” (IAYT).
 • MediYo­ga instruktør. 
 • Taois­tisk mave massør (Chi Nei Tsang).
 • Helsekost vejled­er.
 • Autoris­eret Sygeplejerske 

Kortere uddannelser og kurser i:

 • Taois­tisk YIN YOGA og Chi Qong med Man­tak Chia.
 • Female Heal­ing” ‑UHT
 • Com­plete Fem­i­nin­i­ty” Tantra
 • Prin­ci­ple-Based-Part­ner-Yoga.
 • Restora­tive Yoga.
 • TFT og EFT ‑ved Lars Mygind.
 • Byron Katie’s “The work” med Iben Larissa.
 • Tibetan­sk Yoga.
 • The art of dying” med Swani Vivekananda.
 • Bud­dhis­tisk Ther­ava­da meditation.
 • Indre stil­hed med­i­ta­tion ‑Skan­di­navisk Yoga.
 • Hri­daya med­i­ta­tion med Sahajanda.
 • jun­gian­sk psykolo­gi om ”Ani­ma og Animus”.
 • Selvværds kur­sus, med Anne Grete Hav Hermansen.
 • Poly Vagal teorin.
 • Stress og mestering.
 • Para­p­sykolo­gi.
 • Reli­gion og naturv­i­den­skab, Lunds Universitet
 • Socialp­sykolo­gi, Lunds Universitet.
 • Psykolo­gi, Lunds Universitet.
 • Ernærings­fy­s­i­olo­gi, Lunds Universitet.
 • Ide­his­to­rie, Lunds Universitet.
Asset-11Flower4-1

Anmeldelser

Da min Far blev syg og ind­lagt på syge­huset, brugte jeg de yogiske vejrtrækn­ings teknikker jeg lærte af ”Anna” til yogaun­dervis­nin­gen. Da det hele blev for meget for mig, gik jeg ud og lavede vejrtrækn­ings teknikker, også da jeg var med til læge­sam­taler, ringede til hans ven­ner og fam­i­lie eller bare sad sam­men med ham lavede jeg de lange dybe vejrtrækninger jeg lærte til yoga. De yogiske vejrtrækninger hjalp mig at bevare roen, være tilst­ede i det svære, og at håndtre den stress og sorg med at min Far blev alvorligt syg”

Grethe

Hvi­dovre

For spørgsmål om Yoga undervisning på Luksus SPA og Yoga Retreat, send en mail: [email protected] Eller send en sms, så ringer jeg dig op: 0045–91818136

  Categories
  Uncategorized

  Nyhedsmail September

  Kære Ven af Anuttara Yoga Healing

  Efteråret 2022. I den kom­mende uge starter dette efterårs og vin­terens yogafor­løb op igen, jeg tilby­der fire yoga kurs­er ved AOF Hvi­dovre, og der er ven­teliste på alle hold foruden. 

  ”Med­i­ta­tiv Hatha yoga og Med­i­ta­tion” Hvor vi nørder essensen af klas­sisk yoga og med­i­ta­tion.  Vi har opstart tirs­dag den. 6. sep­tem­ber kl. 19.10. Hvis du, eller nogen du kender, er inter­esseret, kan du læse mere om hold­et her. klik på Med­i­ta­tiv Hatha yoga og Med­i­ta­tion og tilmelde dig hur­tigst muligt.

  SOMMER 2023: Den store nyhed, ”LUKSUS YOGA OG SPA RETREAT

  Yoga Retreatet vil løbe af staben i uge 26 ‑2023 — dvs. fra manda­gen den 26/6 til tors­da­gen den 29/6–2023. 

  Det vil foregå på HOTEL TOREKOV, som lig­ger ved det gam­le kur­bad og fisker­byen TOREKOV på Bjäre­halvön i syd­vestre Sverige. Hotel­let har bl.a. en vel sorteret Spa, en skøn restau­rant og en meget fin yogasal.

  Mere om ”LUKSUS YOGA OG SPA RETREATET

  Hotel Torekov lig­ger op mod et natur­reser­vat, hvor man kan opleve de smukkeste farvespillende solnedgange over Kat­te­gat og Hal­landsväderö. Se Hotel Torekovs hjemme­side: Klik her Hotel Toreskov 

  Yogaen er blid og blød uden krav på præs­ta­tion og dybe bev­id­ste yogiske vejrtrækninger går som en rød tråd gen­nem hele yoga programmet.

  Har du brug for per­son­lig vejled­ning og mere infor­ma­tion om ”LUKSUS YOGA OG SPA RETREAT”, kan du komme i kon­takt med mig, ved at udfylde kon­tak­t­for­men, klik på knap­pen, eller ringe til mig: +45 91818136.

  Susannne
  Susannne
  Val­by
  Read More
  ”Jeg lær­er så meget om mig selv, når jeg går til yoga med Anna” 
  Lene
  Lene
  Fred­eriks­berg
  Read More
  ”Det er så inspir­erende at komme til yoga på Anna’s Yoga-hold” 
  Rene Nielsen
  Rene NielsenVal­by
  Read More
  Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­p­er mat­tis, pul­v­inar dapibus leo. 
  Pre­vi­ous
  Next

  Hvad laver vi på Yoga Retreatet?

  Fokus på dette retreat vil være at opdage at du har kraften til at træne din hjerne og dit nervesys­tem til at opnå et grundlæggende selvværd, stressre­duk­tion og til reg­ulere og heale dit nervesys­tem for at opnå øget ro i sin­det, glæde i hjertet og en gener­el øget sundhed. 

  De øvelser vi skal gen­nemgå, vil tage udgangspunkt i oldgam­mel yoga og den mod­erne ”*Poly Vagus Teorien”.  Som han­dler om Fysiske yogastill­inger. Hvor­dan vi med Styrke og smidighed, kan påvirke vores nervesystem 

  *Poly Vagus Teorien er en mod­erne teori om, hvor­dan vores autonome nervesys­tem (inkl. hjer­nen) er opbygget, rea­ger­er på stim­uli, og hvor­dan vi selv kan påvirke vores ner­vestem, og teorien kor­re­spon­der­er oldgam­le vis­dom fra yoga. 


  Categories
  Cosmic Healing Fordøjelse Mave mavesmerter smerter sundhed

  Mave Massage = CHI-NEI-TSANG

  MAVE MASSAGE = CHI-NEI-TSANG

  Kært barn med mange navne, i MAVE MASSAGE masser­er vi vores indre organ­er og der­for er det også kaldt ORGAN MASSAGE.

  CHI bety­der livskraft på kine­sisk og NEI-TSNG bety­der indre organ. Dir­ket over­sat fra Kine­sisk bety­der det ”INDRE ORGANS LIVS KRAFTS MASSAGE”. For at vi skal have det godt og være vel­fun­gerende er det meget vigtigt at vores organ­er er fyldt med livskraft.

  Essen­tielt for vores held­bred også vores elim­i­na­tion af affaldsstof­fer. CHI-NEI-TSNG er også omtales også som DETOX, ud renselses mas­sage, netop for­di at når man masser­er organ­er så stim­ulerer vi udskil­lelsen af affaldsstof­fer, og der med forøger vi mulighed­erne for livskraft og næringsstof­fer at komme til.

  Også spændinger, oper­a­tioner, betæn­delser og dårlig hold­ning er væsentlig­ste årsager til at vore organ­er har prob­le­mer, dette går udover vores ener­gi og trivsel.

  Blid og nænsom massage

  Med CHI-NEI-TSANG løsnes binde­vævet omkring organet på en blid og næn­som måde. Hvis der er ubal­ancer f.eks. i form af spændinger, kan organ­erne ikke bevæge sig opti­malt. På sigt bety­der det at de ikke kan yde det de skal og det går ud over vores hel­bred. Ved at løsne omkring organ­erne får de igen mulighed for at fun­gere og yde optimalt.

  Behandling mod chok og traumer

  Mange chok og traumer for­planter sig helt ind til organ­erne i krop­pen. Det sæt­ter sig i binde­vævet omkring organ­erne og belaster vores velvære og hel­bred. Mange kender det måske som en nærmest kro­nisk ondt i maven fornem­melse eller en trætheds­fornem­melse som er svær at fork­lare. Tanken om at få mas­sage på maven, kan være knyt­tet til noget ube­hageligt, men der opstå hur­tigt en rar fornem­melse af lethed og velvære, som bred­er sig til resten af krop­pen. Organ­erne laver kort for­t­alt ener­gi til vores muskler og til krop­pen så den kan fun­gere. Der­for er det vigtigt at sikre

  Organmassage kan forbygge mange alvorlige sygdomme og hjælpe på eller lindre:

  • Iskias og lænde ryg smert­er og stivhed.
  • Tyk­tarms kar­tar
  IBS
  • Mor­bus Chron
  • Col­i­tis Ulcerosa
  • Mavesår
  • Forstop­pelse
  • Diarre
  • Tris­thed
  • Træthed
  • Stress
  • Depres­sion og andre tunge følelser der sat sig fast i vores organ­er.
  • Udrense overfyldte organ­er.
  • Og meget mere….

  Categories
  Fordøjelse Medi yoga Medi yoga muskelspændinger Psoas Uncategorized

  Medi-Yoga

  Medicinsk Yoga også kaldt “MediYoga” er videnskabeligt bevist lindrede og har helende effekt ved en række tilstande som: 

  • Genop­træn­ing og rehabilitering
  • Blod­prop­per og hjerteprob­le­mer mm.
  • Ulykker og skader
  • Alvorlig stress og udbrændthed
  • PTSD
  • ADHD og andre relaterede lidelser

  MediYoga til dyb afspænding og lindring af skader

  MediYo­ga giv­er dyb afspænd­ing og lin­dr­er eller hel­er ryg­prob­le­mer, søvn­prob­le­mer, stress relaterede syn­dromer, hor­monelle ubal­ancer, prob­le­mer med fordø­jelsen eks. IBS, oppusteth­ed,  forstop­pelse, stress mave,  hov­ed­pine, migræne, hjerte —  kar syg­domme inkl. højt blodtryk, lun­gelidelser som KOL og ast­ma, angst, inflam­ma­tion­er, depres­sion, spise­forstyrrelser, ADHD, prob­le­mer med at huske og fokusere sin opmærk­somhed og andre psykiske ubal­ancer. Desu­den fore­byg­ger MediYo­ga mange syg­domme og der er studi­er der vis­er at MediYo­ga kan fore­bygge Alzheimers.

  MediYoga til dyb afspænding og lindring af skader

  MediYo­ga giv­er dyb afspænd­ing og lin­dr­er eller hel­er ryg­prob­le­mer, søvn­prob­le­mer, stress relaterede syn­dromer, hor­monelle ubal­ancer, prob­le­mer med fordø­jelsen eks. IBS, oppusteth­ed,  forstop­pelse, stress mave,  hov­ed­pine, migræne, hjerte —  kar syg­domme inkl. højt blodtryk, lun­gelidelser som KOL og ast­ma, angst, inflam­ma­tion­er, depres­sion, spise­forstyrrelser, ADHD, prob­le­mer med at huske og fokusere sin opmærk­somhed og andre psykiske ubal­ancer. Desu­den fore­byg­ger MediYo­ga mange syg­domme og der er studi­er der vis­er at MediYo­ga kan fore­bygge Alzheimers. 

  Yogaen er blid og blød uden krav på præs­ta­tion og dybe bev­id­ste yogiske vejrtrækninger går som en rød tråd gen­nem hele yoga programmet.

  Har du brug for per­son­lig vejled­ning og mere infor­ma­tion om MediYo­ga, kan du komme i kon­takt med mig, ved at udfylde kon­tak­t­for­men, klik på knap­pen, eller ringe til mig: +45 91818136.

  Susannne
  Susannne
  Val­by
  Read More
  ”Jeg lær­er så meget om mig selv, når jeg går til yoga med Anna” 
  Lene
  Lene
  Fred­eriks­berg
  Read More
  ”Det er så inspir­erende at komme til yoga på Anna’s Yoga-hold” 
  Rene Nielsen
  Rene NielsenVal­by
  Read More
  Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­p­er mat­tis, pul­v­inar dapibus leo. 
  Pre­vi­ous
  Next

  Man kan lave MediYoga siddende på gulvet, eller fx på en kørestol

  Jeg har været yogalær­er i 15  år og Syge­ple­jer­ske i 25 år, og jeg har både en ter­apeutisk og Med­i­cin­sk Yoga uddan­nelse, for mig er vejen frem at hjælpe men­nesker til øget indre bal­ance, har­moni og sund­hed gen­nem yoga, afspænd­ing og med­i­ta­tion. Der­for er jeg sikker på at sam­men kan styrke din genop­træn­ing eller reha­bili­ter­ing. Det kan du gøre fra en kørestol, på gul­vet eller fra en stol. 

  Der forskes i yogateknikker og dens virkning verden over

  De sid­ste 30 år er der offentlig­gjort mange tusinde viden­sk­a­belige under­søgelser vedrørende yoga, med­i­ta­tion og de mål­bare virkninger på krop og sjæl.. 

  ”Forskeren Bo von Scheele har i knap 15 år fors­ket i forbindelsen mellem ånd­e­dræt og stress. Hans ambi­tion er at forene den ori­en­talske og vestlige tænkemåde. Mærke­ligt nok (… eller måske er det ikke så mærke­ligt…) er han én af de forholdsvis få, der inter­esser­er sig for at forske i dette område. Til trods for lang tids forskn­ing og enty­di­ge resul­tater, der doku­menter­er, at ånd­e­dræt­tets betyd­ning er vigtig og alsidig, så arbe­jder ånd­e­dræts forskerne i mod­vind. Den far­makol­o­giske tænkemåde har meget længe fastlåst den vestlige ver­dens læger og forskere. 

  Det har bl.a. vist sig, at de fleste hjertepa­tien­ter befind­er sig i en kro­nisk til­stand af let hyper­ven­ti­la­tion, hvilket bevirk­er, at de får for lidt kul­diox­id ud i blodet. Forskerne ved i dag, at denne fak­tor bidrager til hjerte-kar-prob­le­mer. Det samme ånd­e­drætsmøn­ster ses også hos per­son­er med højt blodtryk. 

  Hollandsk yogastudie viste en betydelig effekt i rehabiliteringsperioden

  I Hol­land sam­men­lignede man i et studie to grup­per hjertepa­tien­ter. Den ene gruppe fik lært at trække vejret via maven/mellemgulvet. Den anden gruppe fik slet ingen ånd­e­dræt­stræn­ing. I mave grup­pen forekom der ikke flere hjerte­in­fark­ter, hvo­rimod 7 af 12 per­son­er i den anden gruppe fik en ny infarkt inden for 2 år. 

  Bo von Scheele har ved hjælp af mod­erne vestlig forskn­ing testet mange af de gam­le ori­en­talske ånd­e­dræt­søvelser og ind­set, hvor­dan de bl.a. kan hjælpe til at nor­malis­ere ind­hold­et af kul­diox­id i blodet – det er noget, som ofte er i ubal­ance hos stressede personer. 

  Det, at ånde ind og dernæst lade vibra­tionerne fra et mantra fylde krop­pens gen­lyd rum via udåndin­gen, har vist sig at have samme karudv­i­dende virkn­ing som mod­erne lægemi­dler til samme formål. 

  Det, som Bo von Scheele bl.a. har fast­slået i sin forskn­ing, er at det, der sker, når vi ånder på den mere over­fladiske måde øverst oppe i brys­tkassen, uden at gøre brug af diafrag­ma, er følgende: 

  Hollandsk yogastudie viste en betydelig effekt i rehabiliteringsperioden

  Når vi trækker vejret fork­ert, påvirk­er vi hele det kemiske sys­tem i krop­pen, først og fremmest pH-vær­di­en. Nyr­erne tvinges til at arbe­jde hårdere og bliv­er overanstrengte. 

  Fork­ert vejrtrækn­ing før­er desu­den til dårlig blodtil­strømn­ing til hjer­nen, hvilket med­før­er migræne, angst, glem­somhed og træthed. 

  Vi bliv­er mere stressede, og det er i dag ét af de hel­breds- og arbe­jdsmiljøprob­le­mer, der vokser hur­tigst. Ånd­e­dræt­tet forsømmes tilsvarende. I nuti­dens danske sam­fund – og hele den indus­tri­alis­erede ver­den har det på nogen­lunde samme måde – er der alt for mange men­nesker, der ånder helt fork­ert. Ast­ma og KOL (kro­nisk lunge obstruk­tion) er eksem­pler på prob­le­mer i ånd­e­dræts mask­iner­i­et, der får lavi­nen til at rulle. 

  Den yogiske ånd­e­dræt­stræn­ing er særde­les effek­tiv, når det drejer sig om diverse prob­le­mer i vores luftrør og bronki­er. Inter­na­tion­alt har man fors­ket i yoga mod ast­ma og KOL i mange forskel­lige sam­men­hænge siden sidst i 1960’erne. I MEDLINE er der mange forskn­ingsrap­porter, der beskriv­er, hvor­dan yoga og med­i­ta­tions træn­ing tydeligt og mål­bart forbedr­er sit­u­a­tio­nen for astmatikere 

  på mange forskel­lige måder. Her føl­ger en kort beskriv­else af nogle af disse studi­er. Kopi­er af rap­porterne kan hentes via www.mediyoga.se.  

   Og yderligere for dig der vil fordybe dig mere, så er lin­ket til ”Medine”, hvor med­i­cinske viden­sk­a­belige pub­lika­tion­er bliv­er lagt ud, søg på ”MediYo­ga”, eller yoga og den syg­dom eller syn­drom du vil læs­er mere om: