Categories
Fordøjelse Medi yoga Medi yoga muskelspændinger Psoas Uncategorized

Medi-Yoga

Medicinsk Yoga også kaldt “MediYoga” er videnskabeligt bevist lindrede og har helende effekt ved en række tilstande som: 

  • Genop­træn­ing og rehabilitering
  • Blod­prop­per og hjerteprob­le­mer mm.
  • Ulykker og skader
  • Alvorlig stress og udbrændthed
  • PTSD
  • ADHD og andre relaterede lidelser

MediYoga til dyb afspænding og lindring af skader

MediYo­ga giv­er dyb afspænd­ing og lin­dr­er eller hel­er ryg­prob­le­mer, søvn­prob­le­mer, stress relaterede syn­dromer, hor­monelle ubal­ancer, prob­le­mer med fordø­jelsen eks. IBS, oppusteth­ed,  forstop­pelse, stress mave,  hov­ed­pine, migræne, hjerte —  kar syg­domme inkl. højt blodtryk, lun­gelidelser som KOL og ast­ma, angst, inflam­ma­tion­er, depres­sion, spise­forstyrrelser, ADHD, prob­le­mer med at huske og fokusere sin opmærk­somhed og andre psykiske ubal­ancer. Desu­den fore­byg­ger MediYo­ga mange syg­domme og der er studi­er der vis­er at MediYo­ga kan fore­bygge Alzheimers.

MediYoga til dyb afspænding og lindring af skader

MediYo­ga giv­er dyb afspænd­ing og lin­dr­er eller hel­er ryg­prob­le­mer, søvn­prob­le­mer, stress relaterede syn­dromer, hor­monelle ubal­ancer, prob­le­mer med fordø­jelsen eks. IBS, oppusteth­ed,  forstop­pelse, stress mave,  hov­ed­pine, migræne, hjerte —  kar syg­domme inkl. højt blodtryk, lun­gelidelser som KOL og ast­ma, angst, inflam­ma­tion­er, depres­sion, spise­forstyrrelser, ADHD, prob­le­mer med at huske og fokusere sin opmærk­somhed og andre psykiske ubal­ancer. Desu­den fore­byg­ger MediYo­ga mange syg­domme og der er studi­er der vis­er at MediYo­ga kan fore­bygge Alzheimers. 

Yogaen er blid og blød uden krav på præs­ta­tion og dybe bev­id­ste yogiske vejrtrækninger går som en rød tråd gen­nem hele yoga programmet.

Har du brug for per­son­lig vejled­ning og mere infor­ma­tion om MediYo­ga, kan du komme i kon­takt med mig, ved at udfylde kon­tak­t­for­men, klik på knap­pen, eller ringe til mig: +45 91818136.

Susannne
Susannne
Val­by
Read More
”Jeg lær­er så meget om mig selv, når jeg går til yoga med Anna” 
Lene
Lene
Fred­eriks­berg
Read More
”Det er så inspir­erende at komme til yoga på Anna’s Yoga-hold” 
Rene Nielsen
Rene NielsenVal­by
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­p­er mat­tis, pul­v­inar dapibus leo. 
Pre­vi­ous
Next

Man kan lave MediYoga siddende på gulvet, eller fx på en kørestol

Jeg har været yogalær­er i 15  år og Syge­ple­jer­ske i 25 år, og jeg har både en ter­apeutisk og Med­i­cin­sk Yoga uddan­nelse, for mig er vejen frem at hjælpe men­nesker til øget indre bal­ance, har­moni og sund­hed gen­nem yoga, afspænd­ing og med­i­ta­tion. Der­for er jeg sikker på at sam­men kan styrke din genop­træn­ing eller reha­bili­ter­ing. Det kan du gøre fra en kørestol, på gul­vet eller fra en stol. 

Der forskes i yogateknikker og dens virkning verden over

De sid­ste 30 år er der offentlig­gjort mange tusinde viden­sk­a­belige under­søgelser vedrørende yoga, med­i­ta­tion og de mål­bare virkninger på krop og sjæl.. 

”Forskeren Bo von Scheele har i knap 15 år fors­ket i forbindelsen mellem ånd­e­dræt og stress. Hans ambi­tion er at forene den ori­en­talske og vestlige tænkemåde. Mærke­ligt nok (… eller måske er det ikke så mærke­ligt…) er han én af de forholdsvis få, der inter­esser­er sig for at forske i dette område. Til trods for lang tids forskn­ing og enty­di­ge resul­tater, der doku­menter­er, at ånd­e­dræt­tets betyd­ning er vigtig og alsidig, så arbe­jder ånd­e­dræts forskerne i mod­vind. Den far­makol­o­giske tænkemåde har meget længe fastlåst den vestlige ver­dens læger og forskere. 

Det har bl.a. vist sig, at de fleste hjertepa­tien­ter befind­er sig i en kro­nisk til­stand af let hyper­ven­ti­la­tion, hvilket bevirk­er, at de får for lidt kul­diox­id ud i blodet. Forskerne ved i dag, at denne fak­tor bidrager til hjerte-kar-prob­le­mer. Det samme ånd­e­drætsmøn­ster ses også hos per­son­er med højt blodtryk. 

Hollandsk yogastudie viste en betydelig effekt i rehabiliteringsperioden

I Hol­land sam­men­lignede man i et studie to grup­per hjertepa­tien­ter. Den ene gruppe fik lært at trække vejret via maven/mellemgulvet. Den anden gruppe fik slet ingen ånd­e­dræt­stræn­ing. I mave grup­pen forekom der ikke flere hjerte­in­fark­ter, hvo­rimod 7 af 12 per­son­er i den anden gruppe fik en ny infarkt inden for 2 år. 

Bo von Scheele har ved hjælp af mod­erne vestlig forskn­ing testet mange af de gam­le ori­en­talske ånd­e­dræt­søvelser og ind­set, hvor­dan de bl.a. kan hjælpe til at nor­malis­ere ind­hold­et af kul­diox­id i blodet – det er noget, som ofte er i ubal­ance hos stressede personer. 

Det, at ånde ind og dernæst lade vibra­tionerne fra et mantra fylde krop­pens gen­lyd rum via udåndin­gen, har vist sig at have samme karudv­i­dende virkn­ing som mod­erne lægemi­dler til samme formål. 

Det, som Bo von Scheele bl.a. har fast­slået i sin forskn­ing, er at det, der sker, når vi ånder på den mere over­fladiske måde øverst oppe i brys­tkassen, uden at gøre brug af diafrag­ma, er følgende: 

Hollandsk yogastudie viste en betydelig effekt i rehabiliteringsperioden

Når vi trækker vejret fork­ert, påvirk­er vi hele det kemiske sys­tem i krop­pen, først og fremmest pH-vær­di­en. Nyr­erne tvinges til at arbe­jde hårdere og bliv­er overanstrengte. 

Fork­ert vejrtrækn­ing før­er desu­den til dårlig blodtil­strømn­ing til hjer­nen, hvilket med­før­er migræne, angst, glem­somhed og træthed. 

Vi bliv­er mere stressede, og det er i dag ét af de hel­breds- og arbe­jdsmiljøprob­le­mer, der vokser hur­tigst. Ånd­e­dræt­tet forsømmes tilsvarende. I nuti­dens danske sam­fund – og hele den indus­tri­alis­erede ver­den har det på nogen­lunde samme måde – er der alt for mange men­nesker, der ånder helt fork­ert. Ast­ma og KOL (kro­nisk lunge obstruk­tion) er eksem­pler på prob­le­mer i ånd­e­dræts mask­iner­i­et, der får lavi­nen til at rulle. 

Den yogiske ånd­e­dræt­stræn­ing er særde­les effek­tiv, når det drejer sig om diverse prob­le­mer i vores luftrør og bronki­er. Inter­na­tion­alt har man fors­ket i yoga mod ast­ma og KOL i mange forskel­lige sam­men­hænge siden sidst i 1960’erne. I MEDLINE er der mange forskn­ingsrap­porter, der beskriv­er, hvor­dan yoga og med­i­ta­tions træn­ing tydeligt og mål­bart forbedr­er sit­u­a­tio­nen for astmatikere 

på mange forskel­lige måder. Her føl­ger en kort beskriv­else af nogle af disse studi­er. Kopi­er af rap­porterne kan hentes via www.mediyoga.se.  

 Og yderligere for dig der vil fordybe dig mere, så er lin­ket til ”Medine”, hvor med­i­cinske viden­sk­a­belige pub­lika­tion­er bliv­er lagt ud, søg på ”MediYo­ga”, eller yoga og den syg­dom eller syn­drom du vil læs­er mere om: