Categories
Cosmic Healing

SUND VINTER, forvandle stress til vitalitet.

For­van­dle stress til vital­itet med ter­a­putisk yoga og TAO.

VAND SÆSONEN = VINTER: VAND, NYRER, BINYRER, URINBLÆRE, SEXUELLE ORGANER, PSOAS MUSKLER:

Om vin­teren inviteres vi til dvale, for at inter­nalis­ere, for at vende tilbage til sig selv.

Vand er fem­i­nin energi.

Det er direk­te for­bun­det med nyr­er, blære og køn­sor­gan­er. Fys­i­ol­o­gisk fil­tr­erer og reg­ulerer nyr­erne kropsvæsker. Med binyr­erne (over nyr­erne) er de som krop­pens motor. De gener­erer energien og sub­stansen i alle vores vitale funktioner.

Ener­gisk lagr­er de reserverne af vores primære energi­er, dem der lig­ger til grund for fer­til­itet, fød­sel og kreativ sek­suel ener­gi. Psykol­o­gisk bær­er de min­derne om det ube­v­id­ste og fam­i­lie linjer.

Følelserne for­bun­det med vores nyr­er er dybe følelser som frygt, alarm, angst, æng­s­telse, traumer, men også dyder som den stille styrke af ro, ven­lighed, blid­hed, mild­hed, årvå­gen­hed, opvak­thed også væske, der giv­er os lethed og tilpas­ning­sevne. Nyr­erne sender os tilbage til bøl­gernes blød­hed og kraft. Denne bland­ing af ro og kraft giv­er moti­va­tion til at overvin­de vanskeligheder.

Hvis vores nyr­er er svage, kan vi miste fod­fæste og blive demo­tiveret hur­tigt. Vi stress­er, vi stivn­er, vi tørk­er. Fra et fysisk syn­spunkt svækkes sub­stansen, vitale funk­tion­er, vi bliv­er udbrændte.

Hvis vores nyr­er er i bal­ance og fly­dende, giv­er vi slip og nyder livet.

HVORDAN BALANCERER MAN SINE NYRER?

Prak­tis­ere ”NYRE ØVELSEN med nyre­ly­den” i videoen ”Nyreøvelsen”. Kom til det grundlæggende, dyrk mild­hed i dit liv, pri­or­iter­er søvn­timer før mid­nat, undgå dis­trak­tion, over­ak­tivitet og stress. Dyrke blide øvelser såsom yoga, afspænd­ing, med­i­ta­tion, at gå, slappe af og hvile. Spis og drik varmt, undgå stim­ulerende midler (kaffe, alko­hol, sukker), der over­be­laster nyr­erne.  Mediter, øv dig i cen­trering for at sam­le din ener­gi (ideelt går vi i dvale og opbe­var­er vores energi­er om vinteren). ·

At hele dine nyr­er, trække vejret og smile til dine nyr­er med “Chooooo”-lyden (øvelsen præsen­teres i den første video, klik på denne tekst og øve med i videoen længt ned. 

De fem ele­menter, der stud­eres i taois­tisk filosofi, er kon­stante inter­ak­tion­er med hinan­den. Jo dybere ener­gi nyr­erne er fyldt med, jo mere vil de nære og støtte træ ele­mentet der inklud­er­er lev­eren…, og indled­er foråret. 

INTRODUKTION TIL er også tilgæn­gelig her: ØVELSEN

ØVE MED HER; Nyreøvelsen: